Adres : -
Telefon : -
E-Posta : -
Üyelik Tarihi : 12 Temmuz 2013

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işyerlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarını
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 —Bu Yönetmelik, Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği ile Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
kapsamındaki işyerleri hariç, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm yapı
işyerlerinde uygulanır.
Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile 4 üncü maddede
tanımlanan yapı işlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri de uygulanır.
Dayanak
Madde 3 —Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre çıkarılmıştır.
Tanımlar
Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Yapı İşleri: İnşa ve inşaat mühendisliği işlerinin yürütüldüğü Ek–I’de yer alan işler ile benzeri
diğer işleri,
c) Yapı Alanı: Yapı işlerinin yürütüldüğü alanı,
d) Proje: Yapı işlerinin tasarımından tamamlanmasına kadar yürütülen tüm işleri,
e) İşveren: Projeyi üstlenen ve işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Proje Sorumlusu: İşveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından,
uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Alt İşvere : İşverenden yapı işyerinde yürütülen asıl işin bir bölümünde veya yardımcı işlerinde
iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel
kişiyi,
h) Kendi Adına Çalışan Kişi: Yapı işyerinde işçi ve işveren dışında, iş yapan ve yanında işçi
çalıştırmayan, projenin tamamlanmasında profesyonel katkı sağlayan kişiyi,
i) Hazırlık Koordinatörü: Projenin hazırlık aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından
sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri
yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Uygulama Koordinatörü: Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu
tarafından sorumluluk verilen ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili
görevleri yapan gerçek veya tüzel kişiyi,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Koordinatörlerin Atanması, Sağlık ve Güvenlik Planı ve Bildirim
Madde 5 —Yapı işyerlerinde koordinatörlerin atanması, sağlık ve güvenlik planı ve bildirim ile ilgili
hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Aynı yapı alanında bir veya daha fazla işveren veya alt işverenin iş yaptığı durumda, işveren
veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla koordinatör atayacaktır.
b) İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce, 7 nci maddenin (b) bendinde
belirtilen sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır.
Yapı işinde Ek-II’deki listede belirtilen risklerin bulunmaması halinde koordinatör atanmayabilir.
c) İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumlarda, yapı işine başlamadan önce Ek-
III’te belirtilen bilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür;
- Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa,
- İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa.
Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir
yerine konulacaktır . Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.
Proje Hazırlık Aşamasında Genel Prensipler
Madde 6 —İşveren veya proje sorumlusu, projenin tasarım ve hazırlık aşamasında, İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen genel koruma prensipleriyle birlikte, özellikle aşağıdaki hususlara da
uyacaktır:
- İşin mimari, teknik veya organizasyon yapısına karar verilirken, yapı işinin değişik kısımlarının
veya aşamalarının aynı anda ya da birbirini takip edecek şekilde yapılması planlanacaktır.
- İşin bütününün veya bir kısmının tamamlanması için geçecek tahmini süre belirlenecektir.
- Gerekli hallerde bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) veya (c) bentlerine göre hazırlanan veya 8
inci maddesinin (c) bendine göre düzenlenen sağlık ve güvenlik planları ve dosyaları dikkate
alınacaktır.
Koordinatörlerin Proje Hazırlama Aşamasındaki Görevleri
Madde 7 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında;
a) Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini koordine edeceklerdir.
b) Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve
güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanında Ek-II’de belirtilen işler
yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.
c) Yapı üzerinde daha sonra yapılacak işler sırasında dikkate alınacak sağlık ve güvenlik bilgilerini
içeren bir dosya hazırlayacaktır.
Koordinatörlerin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevleri
Madde 8 —Sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje uygulama aşamasında;
a) Aynı anda veya birbiri ardına yapılan işlerin veya aşamalarının planlanması için teknik ve
organizasyona yönelik kararlar alınmasında;
İşin bütününün veya bazı aşamalarının tamamlanması için gereken sürenin tahmininde, genel
güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasının koordinasyonunu sağlayacaktır.
b) İşverenlerin gerekli önlemleri uygulamasını ve gerektiğinde işçilerin ve kendi adına çalışanların
korunmasını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen prensiplerin istikrarlı bir şekilde
uygulanmasını, gerekiyorsa 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planının
uygulanmasını koordine edecektir.
c) Yapılan işteki ilerlemeleri ve meydana gelen değişiklikleri dikkate alarak 7 nci maddenin (b)
bendindeki sağlık ve güvenlik planında ve aynı maddenin (c) bendine göre hazırlanan dosyada gerekli
düzenlemeleri yapacak veya yapılmasını sağlayacaktır.
d) Aynı yapı alanında, işe sonradan katılan işverenler de dahil olmak üzere, işverenler arasında
organizasyonu sağlayacak, iş kazaları ve meslek hastalıklarından işçileri korumak üzere işverenlerce
yapılan çalışmaları koordine edecek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin (d)
bendinde belirtilen bilgi alış verişini sağlayacak ve gerekli hallerde kendi adına çalışan kişilerin de bu
çalışmalarda yer almasını sağlayacaktır.
e) Yapı işyerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin yapılmasını
koordine edecektir.
f) İzin verilen kişilerden başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri
yapacaktır.
Proje Sorumlusu ve İşverenlerin Sorumlulukları
Madde 9 —Proje sorumlusu ve işverenlerin sorumlulukları ile ilgili hususlar:
a) İşveren veya proje sorumlusu tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda, bir veya birden fazla
koordinatör atanması, bu kişilerin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
b) Bu Yönetmeliğe göre koordinatörlerin atanmış olması ve koordinatörlerin kendi görevlerini
yapmaları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtilen, işverenlerin sorumlu olması prensibini
etkilemez.
İşverenlerin Genel Yükümlülükleri
Madde 10 —Yapı işyerindeki çalışmalarda, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 6 ncı
maddesinde belirtilen hususlara uyulacak ve özellikle;
a) Yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olması,
b) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin seçiminde; buralara ulaşımın nasıl sağlanacağının ve
ekipman, hareket ve geçişler için alan veya yolların belirlenmesi,
c) Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesi,
d) Tesis ve ekipmanın kullanılmaya başlamadan önce ve periyodik olarak teknik bakım ve
kontrollerinin yapılması,
e) Çeşitli malzemeler ve özellikle tehlikeli malzeme ve maddeler için uygun depolama alanları
ayrılması ve bu alanların sınırlarının belirlenmesi,
f) Tehlikeli malzemelerin kullanılma ve uzaklaştırılma koşullarının düzenlenmesi,
g) Atık ve artıkların depolanması, atılması veya uzaklaştırılması,
h) Çeşitli işler veya işin aşamaları için öngörülen sürelerin yapı alanındaki işin durumuna göre
yeniden belirlenmesi,
i) İşverenler ve kendi adına çalışanlar arasında işbirliği,
j) Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşimin dikkate alınması,
sağlanacaktır.
İşverenlerin Yükümlülükleri
Madde 11 —Bu Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen koşullarda, yapı alanında uygun
sağlık ve güvenlik şartlarının devamının sağlanması için, işveren;
a) Özellikle 10 uncu maddenin uygulanmasında Ek-IV’te belirtilen asgari şartları dikkate alarak
uygun önlemleri alacaktır.
b) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda koordinatörlerin uyarı ve talimatlarını dikkate alacaktır.
Diğer Kişilerin Yükümlülükleri
Madde 12 —Yapı alanında faaliyette bulunan diğer kişilerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için kendi adına çalışanlar;
1) Özellikle aşağıdaki hususlara uyacaklardır;
i) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin (d) bendi ve 13 üncü maddesi ile bu
Yönetmeliğin 10 uncu maddesine ve Ek-IV’e,
ii) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile aynı
Yönetmeliğin Ek’inde belirtilen ilgili hükümlere,
iii) Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesi, 6 ncı maddesinin (a), (d) ve (i)
bentleri ile 7 nci maddesine.
2) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda koordinatörlerin uyarı ve talimatlarını dikkate alacaklardır.
b) Yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik şartlarının sürdürülmesi için, inşaatta yapılan
çalışmalara bizzat katılmaları halinde, işverenler;
1) Özellikle aşağıdaki hususlara uyacaklardır;
i) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine,
ii) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi ile aynı
Yönetmeliğin Ek’inde belirtilen ilgili hükümlere,
iii) Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi,
6 ncı maddesinin (a), (b), (c), (d) ve (i) bentleri ile 7 nci maddesine.
2) Koordinatörlerin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüşlerini dikkate alacaklardır.
İşçilerin Bilgilendirilmesi
Madde 13 —Yapı işyerlerinde çalışan işçilerin bilgilendirilmesi için:
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlarla birlikte işçiler
veya temsilcileri, inşaat alanında sağlık ve güvenlik ile ilgili alınan önlemler hakkında bilgilendirilecektir.
b) İlgili işçilere verilen bilgiler kolay anlaşılır olacaktır.
İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması
Madde 14 —Yapı alanının büyüklüğü ve riskin derecesi göz önünde bulundurularak, işyerinde
yapılan çalışmalarda işçiler ve temsilcilerinin arasındaki uygun koordinasyon sağlanarak, İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda, bu Yönetmeliğin 8, 10
ve 11 inci maddelerine göre, işçilere veya temsilcilerine danışılacak ve onların katılımı sağlanacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı
Madde 15 —Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin 24/6/1992 tarihli ve 92/57/EEC sayılı Konsey
Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.
Yürürlük
Madde 16 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 —Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
EK – I
YAPI İŞLERİ (İNŞA VE MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI) LİSTESİ
1- Kazı
2- Hafriyat
3- İnşa
4- Prefabrike elemanların montajı ve sökümü
5- Değiştirme veya donatma
6- Tadilatlar
7- Yenileme
8- Tamir
9- Sökme
10- Yıkım
11- Restorasyon
12- Bakım, boyama ve temizleme
13- Drenaj
Listede yer almayan benzer işlerin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceğine karar vermeye
ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.
EK– II
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİ İÇEREN ÇALIŞMALARIN LİSTESİ
1- Özellikle yapılan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı,
işçilerin toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler.
2- Yasal olarak sağlık gözetimi gerektiren veya kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı işçilerin
sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan maddelerle yapılan işler.
3- Yürürlükteki mevzuat uyarınca, denetimli ve gözetimli alanlar belirlenmesini gerektiren
iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler.
4- Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler.
5- Boğulma riski bulunan işler.
6- Kuyu, yeraltı kazıları ve tünel işleri.
7- Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işler.
8- Basınçlı keson içinde yapılan işler.
9- Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler.
10- Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri.
Listede yer almayan benzer işlerin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendi
kapsamına girip girmeyeceğine karar vermeye ve bu listeye eklemeler yapmaya Bakanlık yetkilidir.
EK – III
YÖNETMELİĞİN 5 inci MADDESİNİN (c) BENDİNE GÖRE
ÖN BİLDİRİMDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
1. Bildirim tarihi,
2. İnşaatın tam adresi,
3. Yüklenicilerin ad ve adresi,
4. Proje tipi (*),
5. Proje sorumlularının adı ve adresi,
6. Proje hazırlık safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,
7. Proje uygulama safhasındaki güvenlik ve sağlık koordinatörlerinin adı ve adresi,
8. İşin planlanan başlama tarihi,
9. Planlanan çalışma süresi,
10. İnşaat alanında çalışacak tahmin edilen azami işçi sayısı,
11. İnşaat alanında çalışacak müteahhitler ve kendi adına çalışan kişilerin sayısı,
12. Seçilmiş müteahhitler hakkında bilgi.
(*) Yapılan inşaatın yapı çeşidi yazılacaktır ( köprü, bina, yol gibi)
EK – IV
YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOŞULLARI
Bu ekte yer alan yükümlülükler , yapı alanının özelliğinin, yapılan işin ve tehlikelerinin ve çalışma
şartlarının gerektirdiği durumlarda uygulanır.
A) Yapı Alanındaki Çalışılan Yerler İçin Genel Asgari Koşullar
1. Sağlamlık ve dayanıklılık
1.1. Beklenmeyen herhangi bir hareketi nedeniyle işçilerin sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek her
türlü malzeme, ekipman ile bunların parçaları güvenli ve uygun bir şekilde sabitlenecektir.
1.2. İşin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak uygun ekipman ve çalışma şartları
sağlanmadıkça, yeterli dayanıklılıkta olmayan yüzeylerde çalışılmasına ve buralara girilmesine izin
verilmeyecektir.
2. Enerji dağıtım tesisleri
2.1. Tesisler , yangın veya patlama riski yaratmayacak şekilde tasarlanarak kurulacak ve
işletilecektir. Kişiler, doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı korunacaktır.
2.2. Ekipmanın ve koruyucu cihazların tasarımı, yapımı ve seçiminde, dağıtılan enerjinin tipi ve
gücü, dış şartlar ile tesisin çeşitli bölümlerine girmeye yetkili kişilerin ehliyeti göz önünde
bulundurulacaktır.
3. Acil çıkış yolları ve kapıları
3.1. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı
önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.
3.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk
etmeleri mümkün olacaktır.
3.3. Acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı, dağılımı ve boyutları; yapı alanının ve işçi barakalarının
kullanım şekline, boyutlarına, içinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek azami işçi sayısına uygun
olacaktır.
3.4. Acil çıkış yoları ve kapıları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine göre uygun şekilde
işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.
3.5. Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel
bulunmayacaktır.
3.6. Aydınlatılması gereken acil çıkış ve yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli
aydınlatmayı sağlayacak sistem bulunacaktır.
4. Yangın algılama ve yangınla mücadele
4.1. Yapı alanının özelliklerine, işçi barakalarının boyutlarına ve kullanım şekline, alandaki
ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, bulunabilecek maksimum kişi
sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda yangınla mücadele araç ve gereci ve gerekli
yerlerde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulundurulacaktır.
4.2. Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistemlerinin düzenli olarak
kontrol ve bakımı sağlanacaktır. Periyodik olarak uygun deneme ve testleri yapılacaktır.
4.3. Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanı kolayca erişilebilir yerlerde bulunacak ve
kullanımı basit olacaktır.
Ekipmanlar ilgili yönetmeliğe uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere
konulacak ve kalıcı olacaktır.
5. Havalandırma
İşçilerin harcadıkları fiziksel güç ve çalışma şekli dikkate alınarak yeterli temiz hava sağlanacaktır.
Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanacak,
işçilerin sağlığına zarar verebilecek hava akımlarına neden olmayacaktır.
İşçilerin sağlığı yönünden gerekli hallerde havalandırma sistemindeki herhangi bir arızayı bildiren
sistem bulunacaktır.
6. Özel riskler
6.1. İşçilerin zararlı düzeyde gürültüye veya gaz, buhar , toz gibi zararlı dış etkenlere maruz
kalmaları önlenecektir.
6.2. Zehirli veya zararlı madde bulunması muhtemel veya oksijen düzeyi yetersiz veya parlayıcı
olabilecek bir ortama girmek zorunda kalan işçilerin, herhangi bir tehlikeye maruz kalmalarını önlemek
üzere kapalı ortam havası kontrol edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
6.3. İşçiler , sınırlı hava hacmine sahip yüksek riskli ortamlarda çalıştırılmayacaktır. Zorunlu
hallerde, en azından bu işçiler dışarıdan sürekli izlenecek, gerekli yardımın derhal yapılması için her
türlü önlem alınacaktır.
7. Sıcaklık
Ortam sıcaklığı, çalışma süresince, işçilerin yaptıkları işe ve harcadıkları fiziksel güce uygun
düzeyde olacaktır.
8. Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılması
8.1. Çalışma yerleri, barakalar ve yollar mümkün olduğu ölçüde doğal olarak aydınlatılacak, gece
çalışmalarında veya gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda uygun ve yeterli suni aydınlatma
sağlanacak, gerekli hallerde darbeye karşı korunmalı taşınabilir aydınlatma araçları kullanılacaktır. Suni
ışığın rengi, sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellemeyecektir.
8.2. Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalışanlar için kaza riski
oluşturmayacak türde olacak ve uygun şekilde yerleştirilecektir.
8.3. Çalışma yerleri, barakalar ve geçiş yollarındaki aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın
çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma
sistemi bulunacaktır.
9. Kapılar ve geçitler
9.1 Raylı kapılarda, raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulunacaktır.
9.2 Yukarı doğru açılan kapılarda, aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik tertibatı bulunacaktır.
9.3 Kaçış yollarında bulunan kapılar ve geçitler uygun şekilde işaretlenecektir.
9.4 Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için
ayrı geçiş kapıları bulunacaktır . Bu kapılar açıkça işaretlenecek ve önlerinde hiçbir engel
bulunmayacaktır
9.5 Mekanik kapılar ve geçitler, işçiler için kaza riski oluşturmayacaktır. Bu kapılarda kolay fark
edilebilir ve ulaşılabilir , acil durdurma sistemleri bulunacak ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik
olarak açılmıyorsa, kapılar el ile de açılabilir olacaktır.
10. Trafik yolları – Tehlikeli alanlar
10.1. Merdivenler , sabitlenmiş geçici merdivenler , yükleme yerleri ve rampaları da dahil olmak
üzere trafik yolları; kolay ve güvenli geçişi sağlayacak, buraların yakınında çalışanlar için tehlike
yaratmayacak şekilde tasarlanıp yapılacaktır .
10.2. Yayaların kullandığı ve yükleme boşaltma için kullanılanlar da dahil, araçlarla malzeme
taşımada kullanılan yollar , potansiyel kullanıcı sayısı ve işyerinde yapılan işin özelliğine uygun
boyutlarda olacaktır . Trafik yolları üzerinde taşıma işi yapılması durumunda, bu yolu kullanan diğer
kişiler için yol kenarında yeterli güvenlik mesafesi bırakılacak veya uygun koruyucu önlemler
alınacaktır. Yollar görülebilir şekilde işaretlenecek, düzenli olarak kontrolü yapılarak her zaman bakımlı
olması sağlanacaktır.
10.3. Araç trafiği olan yollar ile kapılar, geçitler, yaya geçiş yolları, koridorlar ve merdivenler
arasında yeterli mesafe bulunacaktır.
10.4. Yapı alanlarında girilmesi yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girişi uygun araç ve gereç
kullanılarak engellenecektir . Tehlikeli bölgeler belirgin olarak işaretlenecek, bu bölgelere girme izni
verilen işçileri korumak için gerekli önlemler alınacaktır .
11. Yükleme yerleri ve rampaları
11.1 Yükleme yerleri ve rampaları, taşınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır.
11.2 Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunacaktır.
11.3 Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır.
12. Çalışma yerinde hareket serbestliği
Çalışılan yerin alanı, gerekli her türlü ekipman ve araçlar dikkate alınarak, işçilerin işlerini yaparken
rahatça hareket edebilecekleri genişlikte olacaktır.
13. İlk Yardım
13.1 İşveren ilk yardım yapılmasını sağlayacak ve bu amaçla eğitilmiş personeli her an hazır
bulunduracaktır. İşyerinde kaza geçiren veya aniden rahatsızlanan işçilerin, tıbbi müdahale yapılacak
yerlere en kısa zamanda ulaşmalarını sağlayacak önlemleri alacaktır.
13.2 İşin büyüklüğü ve türüne göre gerekiyorsa işyerinde bir ya da daha fazla ilk yardım odası
bulunacaktır.
13.3 İlkyardım odaları yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler
kullanıma hazır halde bulundurulacaktır. Buralar , yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir.
13.4 Çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır . Bu ekipman
kolayca erişilebilir yerlerde olacak ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işaretlenecektir. Yerel acil
servis adresleri ve telefon numaraları görünür yerlerde bulunacaktır.
14. Temizlik ekipmanı
14.1 Soyunma yeri ve elbise dolabı
14.1.1 İş elbisesi giymek zorunda olan işçilerin, etik olarak veya sağlık nedenleriyle, uygun
olmayan bir yerde soyunmalarına izin verilmeyecek, işçiler için uygun soyunma Yerleri sağlanacaktır.
Soyunma yerlerine kolay ulaşılacak, kapasitesi yeterli olacak ve oturacak yer sağlanacaktır.
14.1.2 Soyunma yerleri yeterince geniş olacak ve gerektiğinde işçilerin iş elbiselerini ve kişisel
eşyalarını kurutabileceği ve kilit altında tutabileceği imkanlar sağlanacaktır. Rutubetli, kirli ve benzeri
işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri, işçilerin şahsi elbise ve eşyalarından
ayrı yerlerde muhafaza edilecektir.
14.1.3 Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri sağlanacak veya bunların ayrı ayrı kullanımı
için gerekli düzenleme yapılacaktır.
14.1.4 14.1.1. maddesinin ilk cümlesinde belirtildiği üzere, işyerinde soyunma yeri gerekmiyorsa
her işçi için şahsi elbise ve eşyalarını muhafaza edeceği kilitli bir yer sağlanacaktır.
14.2 Duşlar ve lavabolar
14.2.1. Yapılan işin gereği veya sağlık nedenleriyle işçiler için uygun ve yeterli duş tesisleri
yapılacaktır. Duşlar kadın ve erkek işçiler için ayrı olacak veya bunların ayrı ayrı kullanımı için gerekli
düzenleme yapılacaktır.
14.2.2. Duşlar işçilerin rahatça yıkanabilecekleri genişlikte ve uygun hijyenik koşullarda olacaktır.
Duşlarda sıcak ve soğuk akar su bulunacaktır.
14.2.3. Duş tesisi gerekmeyen işlerde, çalışma yerlerinin ve soyunma odalarının yakınında uygun
ve yeterli sayıda lavabo bulundurulacaktır . Lavabolarda gerektiğinde sıcak akar su da
bulundurulacaktır . Lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı olacak veya ayrı ayrı kullanımları için
gerekli düzenleme yapılacaktır .
14.2.4. Soyunma yerleri ile duş veya lavaboların ayrı yerlerde olduğu durumlarda, duş ve lavabolar
ile soyunma yerleri arasında kolay geçiş sağlanacaktır.
14.3 Tuvaletler ve lavabolar
Çalışma, dinlenme, yıkanma ve soyunma yerlerinin yakınında, yeterli sayıda tuvalet ve lavabo ile
temizlik malzemesi bulundurulacaktır . Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın işçiler için ayrı olacak veya
ayrı ayrı kullanımları için gerekli düzenleme yapılacaktır .
15. Dinlenme ve Barınma yerleri
15.1 Özellikle, çalışan işçi sayısının fazla olması veya işin niteliği veya çalışma yerinin uzak olması
ve benzeri nedenlerin sağlık ve güvenlik yönünden gerektirmesi halinde, işçilere, kolay ulaşılabilen
dinlenme ve/veya barınma yerleri sağlanacaktır.
15.2 Dinlenme odaları veya barınma yerleri yeterli genişlikte olacak ve buralarda işçiler için yeterli
sayıda masa ve arkalıklı sandalye bulunacaktır.
15.3 Bu tür imkanlar yoksa iş aralarında işçilerin dinlenebileceği yerler sağlanacaktır.
15.4 Sabit barınma tesislerinde, bir dinlenme odası, bir boş vakit değerlendirme odası, yeterli duş,
tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi bulunacaktır. İşçi sayısı göz önünde bulundurularak bu yerlerde
yatak, dolap, masa ve arkalıklı sandalyeler bulunacak ve bunlar kadın ve erkek işçilerin varlığı dikkate
alınarak yerleştirilecektir.
15.5 Dinlenme odaları ve barınma yerlerinde sigara içmeyenlerin sigara dumanından korunmaları
için gerekli tedbirler alınacaktır.
16. Gebe ve emzikli kadınlar
Gebe ve emzikli kadınların yatıp uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanacaktır.
17. Engelli işçiler
Engelli işçilerin çalıştığı işyerlerinde bu işçilerin durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme
yapılacaktır. Bu düzenleme engelli işçilerin özellikle çalışma yerleri ile kullandıkları kapılar , geçiş yerleri,
merdivenler, duşlar, lavabolar ve tuvaletlerde yapılacaktır.
18. Çeşitli Hükümler
18.1 Yapı alanın çevresi ve çalışma alanının etrafı kolayca görülebilecek ve fark edilebilecek şekilde
çevrilecek ve işaretlenecektir.
18.2 Çalışılan yerlerde ve işçi barakalarında işçiler için yeterli miktarda içme suyu ve diğer alkolsüz
içecekler bulundurulacaktır.
18.3 İşçilere uygun koşullarda, yemeklerini yiyebilecekleri ve gerektiğinde yemeklerini
hazırlayabilecekleri imkanlar sağlanacaktır.
B) Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar
BÖLÜM – I
Kapalı Alanlardaki Çalışma Yerleri
1. Sağlamlık ve dayanıklılık
Tesisler ve müştemilatı kullanım amacına uygun sağlamlık ve dayanıklılıkta olacaktır .
2. Acil çıkış kapıları
- Acil çıkış kapıları dışarı doğru açılacaktır.
- Acil çıkış kapıları; acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır.
- Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmayacaktır.
- Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır.
3. Havalandırma
Cebri havalandırma sistemi veya klima tesisatı, işçileri rahatsız edecek hava akımlarına neden
olmayacaktır . Havayı kirleterek işçilerin sağlığı yönünden ani tehlike oluşturabilecek herhangi bir artık
veya kirlilik derhal ortamdan uzaklaştırılacaktır.
4. Sıcaklık
4.1. Çalışma odaları, dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar , kantinler ve ilk
yardım odalarındaki sıcaklık, bu yerlerin özel kullanım amaçlarına uygun olacaktır .
4.2. Pencereler , çatı aydınlatmaları ve camlı kısımlar, işyerine ve yapılan işin özelliğine ve odaların
kullanım şekline göre güneş ışığının aşırı etkisini engelleyecek şekilde olacaktır.
5. Doğal ve suni aydınlatma
İşyerleri, mümkün olduğunca doğal olarak aydınlatılacak,doğal aydınlatmanın yeterli olmadığı
durumlarda işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacına uygun şekilde yeterli suni aydınlatma
yapılacaktır.
6. Odaların taban, duvar ve tavanları
6.1. Çalışma yerlerinin tabanları sabit, sağlam ve kaymaz bir şekilde olacak, tehlikeli olabilecek
engeller , çukurlar veya eğimler bulunmayacaktır.
6.2. Odaların taban, duvar ve tavan yüzeyleri hijyen şartlarına uygun olarak kolaytemizlenebilir
olacak veya gerektiğinde yenilenebilecektir.
6.3. Odalardaki ve çalışma yerleri ile trafik yollarının yakınında bulunan saydam veya yarı saydam
duvarlar ile özellikle bütün camlı bölmeler; güvenli malzemeden yapılmış olacak, açık bir şekilde
işaretlenecek, çarpma ve kırılmaya karşı uygun şekilde korunacaktır.
7. Pencereler – Çatı Pencereleri
7.1. Pencerelerin, çatı pencerelerinin ve havalandırma sistemlerinin işçiler tarafından kolay ve
güvenli bir şekilde açılması, kapatılması, ayarlanması ve güvenlik altına alınması mümkün olacaktır.
Bunlar açık durumdayken işçiler için herhangi bir tehlike yaratmayacaktır.
7.2. Pencereler ve çatı pencereleri, bunların temizliğini yapan işçiler ve civarda bulunan kişiler için
risk oluşturmayacak şekilde dizayn edilecek veya gerekli ekipmanla donatılacaktır.
8. Kapılar
8.1 Ana giriş kapıları ve diğer kapıların yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler,
bulundukları yer ve odaların, niteliğine ve kullanım amacına uygun olacaktır.
8.2 Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenecektir.
8.3 Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karşı tarafın görülmesini
sağlayan saydam kısımları bulunacaktır.
8.4 Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri güvenli malzemeden yapılmamış ve çarpma
sonucu kırılmaları işçilerin yaralanmalarına neden olabilecek ise, bu yüzeyler kırılmalara karşı korunmuş
olacaktır.
9. Araç Yolları
Kapalı çalışma alanlarının kullanımı ve içinde bulunan ekipman göz önüne alınarak araçların geçiş
yolları işçilerin korunması amacıyla açıkça işaretlenecektir.
10. Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için özel önlemler
- Yürüyen merdivenler ve bantlar güvenli şekilde çalışır durumda olacaktır.
- Gerekli güvenlik araçları ile teçhiz edilecektir.
- Kolayca görülebilecek ve ulaşılabilecek acil durdurma sistemleri olacaktır.
11. Oda boyutları ve hava hacmi
Çalışma yerlerinin taban alanı ve yüksekliği, işçilerin sağlık ve güvenliklerine zarar vermeyecek ve
rahatça çalışmalarını sağlayacak boyutlarda olacaktır.
BÖLÜM – II
Açık Alanlardaki Çalışma Yerleri
1. Sağlamlık ve dayanıklılık
1.1. Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerleri;
- çalışan işçi sayısı,
- üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı,
- maruz kalabileceği dış etkiler,
göz önüne alınarak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olacaktır.
Bu çalışma yerlerinin taşıyıcı sistemleri ve diğer kısımları yapısı gereği yeterli sağlamlıkta değilse,
çalışma yerinin tamamının veya bir kısmının zamansız veya kendiliğinden hareketini önlemek için,
bunların dayanıklılığı uygun ve güvenilir sabitleme metotlarıyla sağlanacaktır.
1.2. Çalışma yerlerinin sağlamlığı ve dayanıklılığı uygun şekilde ve özellikle de çalışma yerinin
yükseklik veya derinliğinde değişiklik olduğunda kontrol edilecektir .
2. Enerji dağıtım tesisleri
2.1. Yapı alanındaki enerji dağıtım tesislerinin, özellikle de dış etkilere maruz kalan tesislerin,
kontrol ve bakımları düzenli olarak yapılacaktır.
2.2. Yapı işlerine başlamadan önce alanda mevcut olan tesisat belirlenecek, kontrol edilecek ve
açıkça işaretlenecektir.
2.3. Yapı alanında elektrik hava hatları geçiyorsa, mümkünse bunların güzergahı değiştirilerek yapı
alanından uzaklaştırılacak veya hattın gerilimi kestirilecektir.
Bu mümkün değilse, bariyerler veya ikaz levhalarıyla araçların ve tesislerin elektrik hattından uzak
tutulması sağlanacaktır.
Araçların hat altından geçmesinin zorunlu olduğu durumlarda uygun önlemler alınacak ve gerekli
ikazlar yapılacaktır.
3. Hava koşulları
İşçiler, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek hava koşullarından korunacaktır.
4. Düşen cisimler
Teknik olarak mümkün olduğunda işçiler düşen cisimlere karşı toplu olarak korunacaktır.
Malzeme ve ekipman, yıkılma ve devrilmeleri önlenecek şekilde istiflenecek veya depolanacaktır.
Gerekli yerlerde tehlikeli bölgelere girişler önlenecek veya kapalı geçitler yapılacaktır.
5. Yüksekten düşme
5.1. Yüksekten düşmeler, özellikle yeterli yükseklikte sağlam korkuluklarla veya aynı korumayı
sağlayabilen başka yollarla önlenecektir . Korkuluklarda en az; bir trabzan, orta seviyesinde bir ara
korkuluk ve tabanında eteklik bulunacaktır.
5.2. Yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar , güvenlik ağları
gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılacaktır.
İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalışma
yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanacak, çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri
güvenlik yöntemleri kullanılacaktır.
6. İskele ve seyyar merdivenler
6.1. Bütün iskeleler kendiliğinden hareket etmeyecek ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, yapılmış
olacak ve bakımlı bulundurulacaktır.
6.2. Çalışma platformları, geçitler ve iskele platformları, kişileri düşmekten ve düşen cisimlerden
koruyacak şekilde yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve muhafaza edilecektir.
6.3. İskeleler;
(a) Kullanılmaya başlamadan önce,
(b) Daha sonra belirli aralıklarla,
(c) Üzerinde değişiklik yapıldığında, belli bir süre kullanılmadığında, kötü hava şartları veya sismik
sarsıntıya veya sağlamlığını ve dayanıklılığını etkileyebilecek diğer koşullara maruz kaldığında, uzman
bir kişi tarafından kontrol edilecektir.
6.4. Merdivenler yeterli sağlamlıkta olacak ve uygun şekilde bakım ve muhafazası sağlanacaktır.
Bunlar uygun yerlerde ve amaçlarına uygun olarak doğru bir şekilde kullanılacaktır.
6.5. Seyyar iskelelerin kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli önlem alınacaktır.
7. Kaldırma araçları
7.1. Bütün kaldırma araçları ile bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları da dahil bütün
yardımcı kısımları;
(a) Kullanım amacına uygun ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmış ve imal edilmiş olacak,
(b) Doğru şekilde kurulacak ve kullanılacak,
(c) Her zaman iyi çalışabilir durumda olacak,
(d) Yürürlükteki mevzuata göre, periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri yapılacak,
(e) Bu konuda eğitim almış ehil kişilerce kullanılacaktır .
7.2. Kaldırma araçları ve yardımcı elemanlarının üzerlerine azami yük değerleri açıkça görülecek
şekilde yazılacaktır.
7.3. Kaldırma ekipmanı ve aksesuarları belirlenen amacı dışında kullanılmayacaktır .
8. Kazı ve malzeme taşıma araç ve makineleri
8.1. Bütün kazı ve malzeme taşıma araç ve makineleri;
(a) Mümkün olduğu kadar ergonomi prensipleri de dikkate alınarak uygun şekilde tasarlanmış ve
imal edilmiş olacak
(b) İyi çalışır durumda olacak,
(c) Doğru şekilde kullanılacaktır.
8.2. Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların sürücü ve operatörleri özel
olarak eğitilmiş olacaktır.
8.3. Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçların kazı çukuruna veya suya
düşmemesi için gerekli koruyucu önlemler alınacaktır.
8.4. Kazı ve malzeme taşıma işlerinde kullanılan makine ve araçlarda sürücünün bulunduğu kısım,
aracın devrilmesi durumunda sürücünün ezilmemesi ve düşen cisimlerden korunması için uygun
şekilde yapılmış olacaktır.
9. Tesis, makine, ekipman
9.1. Mekanik el aletleri de dahil olmak üzere herhangi bir güçle çalışan tesis, makine veekipman;
(a) Mümkün olduğu kadar ergonomi prensipleri dikkate alınarak uygun şekilde tasarlanmış ve imal
edilmiş olacak,
(b) İyi çalışır durumda olacak,
(c) Yalnız tasarlandıkları işler için kullanılacak,
(d) Uygun eğitim almış kişilerce kullanılacaktır.
9.2. Basınç altındaki ekipman ve tesisatın, yürürlükteki mevzuata göre, periyodik olarak kontrol,
test ve deneyleri yapılacaktır.
10. Kazı işleri, kuyular, yeraltı işleri, tünel ve kanal işleri
10.1. Kazı işleri, kuyular , yeraltı işleri ile tünel ve kanal çalışmalarında;
(a) Uygun destekler ve setler kullanılacak,
(b) Malzeme veya cisim düşmesi veya su baskını tehlikesine ve insanların düşmesine karşı uygun
önlemler alınacak,
(c) Sağlık için tehlikeli veya zararlı olmayan özellikte solunabilir hava sağlamak için bütün çalışma
yerlerinde yeterli havalandırma yapılacak,
(d) Yangın, su baskını veya göçük gibi durumlarda işçilerin güvenli bir yere ulaşmaları
sağlanacaktır.
10.2. Kazı işlerine başlamadan önce, yer altı kabloları ve diğer dağıtım sistemleri belirlenecek ve
bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli önlemler alınacaktır.
10.3. Kazı alanına giriş ve çıkış için güvenli yollar sağlanacaktır.
10.4. Toprak ve malzeme yığınları ve hareketli araçlar kazı yerinden uzak tutulacak ve gerekiyorsa
uygun bariyerler yapılacaktır.
11. Yıkım işleri
Bina veya yapıların yıkımının tehlikeli olabileceği durumlarda:
(a) Uygun yöntem ve işlemler kullanılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
(b) Çalışmalar ancak uzman bir kişinin gözetimi altında planlanacak ve yürütülecektir.
12. Metal veya beton karkas, kalıp panoları ve ağır prefabrike elemanlar
12.1. Metal veya beton karkas ve bunların parçaları, kalıp panolar, prefabrike elemanlar veya
geçici destekler ve payandalar ancak uzman bir kişinin gözetimi altında kurulacak ve sökülecektir.
12.2. İşçileri, yapının geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için
yeterli önlemler alınacaktır.
12.3. Kalıp panoları, geçici destek ve payandaları, üzerlerine binen yüke ve gerilime dayanacak
şekilde planlanacak, tasarlanacak, kurulacak ve korunacaktır.
13. Batardolar (koferdamlar) ve kesonlar
13.1 Bütün batardolar ve kesonlar;
(a) Yeterli dayanıklılıkta, sağlam ve uygun malzemeden yapılmış, iyi kurulmuş olacak,
(b) Su, sıvı beton ve benzeri malzeme baskını halinde işçilerin sığınabileceği şekilde uygun
ekipmanla donatılmış olacaktır .
13.2. Batardo ve kesonların yapımı, kurulması, değiştirilmesi veya sökümü, ancak uzman kişinin
gözetimi altında yapılacaktır.
13.3. Bütün batardolar ve kesonlar uzman bir kişi tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilecektir.
14. Çatılarda çalışma
14.1. Yükseklik veya eğimin belirlenen değerleri aşması halinde; işçilerin, aletlerin veya diğer
nesne veya malzemelerin düşmesini veya herhangi bir riski önlemek için toplu koruyucu önlemler
alınacaktır.
14.2. İşçilerin çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmış herhangi bir yüzey
üzerinde çalışmak zorunda olduğu hallerde; kırılgan maddeden yapılmış yüzeyde dalgınlıkla
yürümelerini veya yere düşmelerini önleyecek önlemler alınacaktır.

 

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği, yapı işleri yönetmeliği, yapı işlerinde sağlık yönetmeliği, yapı işlerinde güvenlik, yapı yönetmeliği, isg

Arama Terimleri:

  • yapı işleri yönetmeliği
Firmalar, Genel Bilgiler kategorisinde bulunan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği sitemize 12 Temmuz 2013 tarihinde eklenmiş ve 8 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.